STATŪTI

BIEDRĪBAS
“INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA AIZSARDZĪBAS STARPTAUTISKĀS ASOCIĀCIJAS LATVIJAS NACIONĀLĀ GRUPA”
STATŪTI

 

Redakcija pēc biedrības biedru kopsapulces
2014.gada 20.februāra lēmuma

1. Nosaukums, statuss un darbības laiks

1.1 Biedrības nosaukums:

1.1.1. latviešu valodā: “Intelektuālā īpašuma aizsardzības starptautiskās asociācijas Latvijas Nacionālā grupa”.

1.1.2. biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā: “Latvian National Group of International Association for the Protection of Intellectual Property”.

1.1.3. saīsināti: AIPPI Latvijas nacionālā grupa vai AIPPI LNG (turpmāk tekstā – Grupa).

1.2. Grupa ir brīvprātīga Latvijas fizisko un juridisko personu savienība (biedrība), kas apvieno starptautiskās organizācijas Intelektuālā īpašuma aizsardzības starptautiskā asociācija (AIPPI) (turpmāk tekstā – „Asociācija”) biedrus un ir izveidota, lai realizētu šajos statūtos noteiktos darbības virzienus un sasniegtu nospraustos mērķus.

1.3. Grupa savu darbību veic kā biedrība ar atsevišķām darba grupām un savā darbībā vadās no Latvijas Republikas likuma “Biedrību un nodibinājumu likums”, kā arī citiem LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Grupa ir politiski neitrāla organizācija. Tā atturas no jebkuras diskriminācijas, tai skaitā pēc reliģijas, rases vai dzimuma pazīmēm.

1.4. Grupa ir nodibināta uz neierobežotu laiku.

1.5. Grupas simboliku veido abreviatūra AIPPI LNG, kā arī AIPPI logo kopā ar vārdu “Latvia”.  

 

2. Darbība

2.1. Grupas mērķi ir:

- ar savu darbību veicināt un stiprināt izpratni par intelektuālā īpašuma aizsardzības nepieciešamību nacionālā un starptautiskā mērogā, par šīs aizsardzības tālāko attīstību un cīņu ar negodīgu konkurenci;
- ar savu darbu palīdzēt tālāk attīstīt, uzlabot un paplašināt starptautiskās vienošanās intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā;
- pētīt un salīdzināt pastāvošos likumus un jaunus likumprojektus, it sevišķi sakarā ar nepieciešamību tos pilnveidot un harmonizēt.

2.2. Metodes, ar kurām Grupa nodrošina savu darbību:

- aizstāvot Asociācijas un Grupas viedokli un darot to zināmu Latvijas Republikas valdībai un citām nacionālām vai starptautiskām iestādēm un organizācijām;
- izstrādājot programmas, organizējot studijas, kvalifikācijas celšanas pasākumus, izvirzot likumdošanas priekšlikumus visās intelektuālā īpašuma aizsardzības jomās;
- organizējot konferences, seminārus, izstādes un citus pasākumus;
- izveidojot sekcijas, komitejas un citas struktūrvienības;
- publicējot materiālus, rakstus, rekomendācijas un ziņojumus;
- apzinot konsultantus, lektorus, tiesību speciālistus un pārējo profesionālo inteliģenci intelektuālā īpašuma aizsardzības sfērā;
- sadarbojoties ar Asociāciju un citām AIPPI nacionālajām grupām visā pasaulē;
- veicot saimniecisko darbību likuma ietvaros, dibinot citas organizācijas vai ieejot citu organizāciju sastāvā.

2.3. Grupa ir tiesīga veikt arī cita veida LR likumdošanas aktos atļautu darbību, kas vērsta uz Grupas nosprausto mērķu sasniegšanu.

 

3. Dibinātāji un biedri

3.1. Grupas biedri - par Grupas biedriem var būt:

3.1.1 Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, kuri sakarā ar savu profesionālo vai zinātnisko darbību piedalās vai ir ieinteresēti intelektuālā īpašuma aizsardzības tālākā attīstībā nacionālā vai starptautiskā līmenī;

3.1.2. Latvijā reģistrētas juridiskas personas.

3.2. Grupas biedri tiek uzņemti atbilstoši Grupas valdes noteiktajai kārtībai, ar Grupas valdes lēmumu. Personai, kura vēlas iestāties Grupā, ir jāiesniedz rakstisks iesniegums Grupas valdei par uzņemšanu Grupā. Visi Grupas biedri vienlaicīgi ir arī Asociācijas biedri.

3.3. Grupas/Asociācijas biedri tiek iedalīti:

3.3.1. biedri (persona, kas ir iestājusies Grupā un regulāri veic biedra naudas maksājumus);

3.3.2. goda biedri. Fiziskai personai, kas ir īpaši veicinājusi Grupas izvirzīto mērķu sasniegšanu, var tikt piešķirts goda biedra nosaukums (ja saņemta attiecīgās personas piekrišana). Par goda biedra nosaukuma piešķiršanu pēc Grupas biedru priekšlikuma lemj Grupas pilnsapulce. Goda biedra tiesības un pienākumi ir tādi paši kā Grupas biedriem, izņemot to, ka Goda biedri no biedra maksas ir atbrīvoti.

3.4. Iestājoties Grupā, iestāšanās maksa nav jāmaksā, bet regulāri, līdz attiecīgā gada 25.janvārim, jāsamaksā biedra nauda - gan AIPPI pārskaitāmā, gan Grupas kasei. Grupas valdei rēķins par biedra naudas samaksu jāizraksta līdz iepriekšējā gada 1.decembrim par nākamo gadu. Rēķinu par biedra naudas samaksu var izrakstīt un nosūtīt elektroniskā formā, neizslēdzot biedra tiesības pieprasīt attiecīgo rēķinu izrakstīt un nosūtīt papīra formā. Grupas biedra maksas apjomu periodiski apstiprina Grupas pilnsapulce pēc valdes priekšlikuma.

3.5. Grupas biedriem ir tiesības:

3.5.1. vēlēt un tikt ievēlētiem Grupas valdē;

3.5.2. piedalīties pilnsapulcēs, Grupas darbā un Grupas programmu īstenošanā;

3.5.3. saņemt informāciju no valdes par tālāko Grupas darbību un citām Grupas aktualitātēm;

3.5.4. piedalīties Grupas valdes sēdēs, ja tiek izskatīts jautājums par Grupas biedru atbalstāmo darbības programmu īstenošanu;

3.5.5. saņemt palīdzību no Grupas, ja tas atbilst Grupas statūtos noteiktajiem mērķiem;

3.5.6. brīvprātīgi izstāties no Grupas, par to iesniedzot attiecīgu iesniegumu Grupas valdei. Izstājoties no Grupas, biedra maksas netiek atmaksātas

3.6. Grupas biedriem ir pienākumi:

3.6.1. savā darbībā ievērot Grupas statūtus un Grupas vadības lēmumus;

3.6.2. palīdzēt īstenot Grupas darbības programmas;

3.6.3. regulāri veikt Grupas noteiktos biedra maksājumus;

3.6.4. nepieļaut darbības, kas ir pretrunā ar Grupas darbības pamatprincipiem un, kas varētu nodarīt materiālus vai morālus zaudējumus Grupai.

3.7. Ja Grupas biedrs gadu nav veicis Grupas biedra maksājumus, viņš zaudē balsstiesības Grupas pilnsapulcē.

3.8. Grupas biedrs var tikt izslēgts no Grupas un līdz ar to no Asociācijas, pamatojoties uz Grupas valdes lēmumu, kas pieņemts ar 2/3 balsu no klātesošajiem valdes locekļiem, balsojot aizklāti, ja ir pārkāpti būtiski Grupas statūtu nosacījumi vai arī biedra darbība ir pretrunā ar vispārējiem Grupas darbības pamatprincipiem un tās rezultātā Grupai ir nodarīts nemantisks vai mantisks kaitējums. Lēmumu par izslēgšanu var pārsūdzēt Grupas biedru pilnsapulcei.

3.9. Grupā tiek vests Grupas biedru reģistrs, kuru sastāda valde. Tajā tiek fiksētas Grupas biedru iemaksas, sniegtā palīdzība un cita vajadzīgā informācija.

 

4. Tiesiskās attiecības

4.1. Grupa pārvalda savu īpašumu, izmanto to, rīkojas ar to saskaņā ar likumu un valdes, un/vai pilnsapulces noteikto kārtību.

4.2. Grupa atbild par savām saistībām ar visu savu īpašumu.

4.3. Grupas biedri neatbild par Grupas saistībām, kā arī Grupa neatbild par tās biedru saistībām.

4.4. Grupa neatbild par valsts saistībām un valsts neatbild par Grupas saistībām.

4.5. Grupa ir patstāvīga juridiska persona, tai ir savs zīmogs, simbolika, tā var veikt darījumus ar Latvijas un ārvalstu fiziskajām un juridiskajām personām likumā noteiktajā kārtībā.

4.6. Savstarpējās attiecības ar fiziskajām un juridiskajām personām Grupa realizē, pamatojoties uz līgumiem, ko tā slēdz patstāvīgi.

4.7. Grupai ir tiesības iegūt kustamo un nekustamo īpašumu un likumā noteiktajā kārtībā rīkoties ar to.

4.8. Grupa ir tiesīga veikt saimniecisko darbību likumā noteiktajos ietvaros, kā arī piedalīties komercsabiedrību dibināšanā.

 

5. Grupas finanšu līdzekļi un manta

5.1. Grupas naudas līdzekļus veido fizisko un juridisko personu ziedojumi, Grupas biedru nauda, sponsoru iemaksas, valsts un pašvaldību, to struktūru un pakļauto institūciju finansējumi, ja tādi tiek piešķirti, no likumā atļautās saimnieciskās darbības saņemtie ienākumi, valstisko un nevalstisko (tajā skaitā ārvalstu) organizāciju un institūciju finanšu līdzekļi konkrētu projektu realizēšanai, cits finansējums, kas nav aizliegts ar likumu.

5.2. Grupas mantu veido kustamais un nekustamais īpašums, ko fiziskās un juridiskās personas ir atvēlējušas Grupai tās statūtos noteikto mērķu īstenošanai.

5.3. Ienākumi, ko Grupa ir ieguvusi saimnieciskās darbības, izlietojami tikai Grupas statūtos paredzētajiem mērķiem, un tos nedrīkst sadalīt Grupas biedriem.

 

6. Grupas pārvalde un darbība

6.1. Grupas pārvaldes institūcijas ir biedru pilnsapulce un valde.

6.2. Grupas biedru pilnsapulce ir augstākā Grupas lēmējinstitūcija. Ir iespējama kārtējā un ārkārtas biedru pilnsapulce.

6.3. Kontroles un revīzijas funkcijas Grupā veic revidents.

6.4. Grupas darbība var notikt interešu grupās. Katra interešu grupa izstrādā savas darbības nolikumu saskaņā ar šiem statūtiem un iesniedz valdei apstiprināšanai.

 

7. Grupas biedru pilnsapulce

7.1. Valde sasauc kārtējo Grupas biedru pilnsapulci ne retāk kā vienu reizi gadā.

7.2 Biedri pilnsapulcē piedalās personīgi vai ar rakstiski pilnvarota pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē nav notariāli jāapliecina.

7.3. Steidzamu jautājumu risināšanai, kas saistīti ar Grupas darbību un, kas neietilpst Grupas valdes kompetencē, kā arī citu īpaši svarīgu jautājumu risināšanai, valde vajadzības gadījumā ir tiesīga sasaukt ārkārtas biedru pilnsapulci.

7.4. Valdei ir pienākums sasaukt Grupas biedru ārkārtas pilnsapulci arī likumā noteiktajos gadījumos.

7.5. Paziņojumu par biedru pilnsapulces sasaukšanu valde rakstiski nosūta visiem biedriem vismaz 15 dienas iepriekš.

7.6. Grupas biedru pilnsapulcē katram biedram ir viena balss, ja viņš ir samaksājis biedra naudu par attiecīgo kalendāro gadu.

7.7. Grupas biedru pilnsapulci vada no biedru vidus ievēlēts sapulces vadītājs.

7.8. Grupas biedru pilnsapulce ir lemttiesīga, ja tajā ir pārstāvēta vairāk nekā 1/2 no balsstiesīgajiem Grupas biedriem.

7.9. Ja Grupas biedru pilnsapulce nevar notikt sakarā ar kvoruma trūkumu, valde ir tiesīga statūtos noteiktajā kārtībā izsludināt citas pilnsapulces sasaukšanu, kurā biedri ir tiesīgi pieņemt lēmumus neatkarīgi no ieradušos biedru skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja atkārtotajā biedru sapulcē piedalās vismaz divi biedri.

7.10. Grupas biedru pilnsapulce pieņem lēmumus, atklāti balsojot, izņemot gadījumus, kad aizklāto balsošanu pieprasa vismaz 1/2 no klātesošajiem biedriem.

7.11. Grupas biedru pilnsapulce pieņem lēmumus, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem, ja atsevišķos gadījumos likumā vai statūtos nav noteikts atšķirīgs balsu skaits.

7.12. Ar vairāk nekā 2/3 balsu vairākumu no klātesošajiem balsstiesīgajiem Grupas biedriem tiek lemts par Grupas statūtu izmaiņām un Grupas likvidāciju. Kvalificētā balsu vairākuma prasība tiek attiecīgi piemērota arī likumā noteiktajos gadījumos.

7.13. Grupas biedru pilnsapulces kompetencē ietilpst:

7.13.1. ievēlēt (aizklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu) un atbrīvot no amata valdes locekļus un revidentu;

7.13.2. apstiprināt Grupas statūtus un lemt par statūtu grozīšanu, pie kam grozījumi nedrīkst būt pretrunā ar Asociācijas statūtiem;

7.13.3. izskatīt valdes ziņojumus, apstiprināt Grupas darbības gada pārskatus;

7.13.4 izskatīt un apstiprināt Grupas budžetu nākamajam gadam un atskaiti par aizvadītā gada budžeta izpildi;

7.13.5. apspriest Asociācijas rekomendācijas un principiālus priekšlikumus, kas būtu jāizvirza izskatīšanai Latvijas Republikas valdībā, valsts iestādēs, citās nacionālās, reģionālās un starptautiskās organizācijās;

7.13.6. lemt par Grupas likvidāciju vai reorganizāciju;

7.13.7. izskatīt sūdzības par valdes lēmumiem;

7.13.8. pieņemt lēmumus par rīcību ar Grupas kustamo un nekustamo īpašumu, kā arī risināt jebkuru citu jautājumu, kas saistīts ar Grupas darbību un kas nav valdes kompetencē;

7.13.9. izskatīt sūdzības par valdes lēmumu saistībā ar Grupas biedra izslēgšanu;

7.13.10. lemt par citiem likumā noteiktiem jautājumiem.

 

8. Grupas valde

8.1. Grupas izpildinstitūcija ir valde. Grupas darbu vada valde 7 (septiņu) cilvēku sastāvā. Tās sastāvā ir Valdes priekšsēdētājs, Valdes priekšsēdētāja vietnieks, kasieris, sekretārs un vēl 3 (trīs) personas, ko ievēl Grupas biedru pilnsapulce uz trīs gadiem. Valde nodrošina Grupas biedru pilnsapulces lēmumu izpildi. Valdes priekšsēdētāju, Valdes priekšsēdētāja vietnieku, kasieri un sekretāru ievēl valdes locekļi no sava vidus.

8.2. Valdes darbu vada tās Valdes priekšsēdētājs vai, tā prombūtnes laikā, Valdes priekšsēdētāja vietnieks vai kāds no valdes locekļiem pēc valdes lēmuma.

8.3. Valdes sēdes pēc vajadzības sasauc Valdes priekšsēdētājs. Katram valdes loceklim ir viena balss. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, tad izšķirošā ir Valdes priekšsēdētāja balss, vai Valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā – Valdes priekšsēdētāja vietnieka balss.

8.4. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt lūgumu biedru pilnsapulcei par viņa atbrīvošanu no valdes locekļa pienākumu pildīšanas. Tuvākā biedru pilnsapulce lemj jautājumu par valdes locekļa atbrīvošanu no amata.

8.5. Grupas valdei ir sekojošas funkcijas:

8.5.1. izstrādāt Grupas darbības plānus;

8.5.2. pieņemt lēmumus par Grupas struktūrvienību izveidošanu;

8.6.3. noteikt darbinieku skaitu un to atalgojumu, kā arī ierosināt Grupas biedru maksas lielumu;

8.5.4. izstrādāt dokumentus, kas ir nepieciešami Grupas darbībā;

8.5.5. iesniegt Grupas biedru pilnsapulcei apstiprināšanai gada atskaiti, izdevumu tāmes u.c. dokumentus;

8.5.6. pieņemt lēmumus par Grupas brīvo līdzekļu izmantošanu un izstrādāt priekšlikumus par Grupas darbības reorganizāciju;

8.5.7. uzņemt Grupā jaunums biedrus un lemt par biedru izslēgšanu no Grupas;

8.5.8. risināt citus jautājumus, ko Grupas biedru pilnsapulce nodevusi valdes kompetencē.

8.6. Valdes priekšsēdētājs un Valdes priekšsēdētāja vietnieks ir tiesīgi pārstāvēt Grupu katrs atsevišķi. Valdes loceklis, kurš nav Valdes priekšsēdētājs vai Valdes priekšsēdētāja vietnieks, ir tiesīgs pārstāvēt Grupu tikai kopīgi ar trim valdes locekļiem.

 

9. Valdes priekšsēdētājs

9.1. Valdes priekšsēdētājs veic Grupas operatīvo vadību.

9.2. Valdes priekšsēdētājs:

9.2.1. pārstāv Grupas un tās biedru intereses valsts, pašvaldības un/vai privātajās institūcijās, iestādēs, uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un organizācijās;

9.2.2. rīkojas ar Grupas mantu, naudas līdzekļiem un atbild par tiem;

9.2.3. slēdz Grupas vārdā darījumus un paraksta visus Grupas dokumentus;

9.2.4. izsniedz pilnvarojumus Grupas darbiniekiem vai pārstāvjiem noteiktu darbību izpildei;

9.2.5. atver bankās norēķinu un citus kontus;

9.2.6. izdod pavēles, rīkojumus, dod norādījumus, arī mutiskus, kas obligāti visiem Grupas darbiniekiem;

9.2.7. pieņem darbā vai atbrīvo no darba Grupas darbiniekus.

9.3. Valdes priekšsēdētāja pienākumus tā prombūtnes laikā pilda Valdes priekšsēdētāja vietnieks vai kāds no valdes locekļiem pēc valdes lēmuma.

9.4. Valdes priekšsēdētājam ir saistoši Grupas biedru pilnsapulces un valdes lēmumi.

 

10. Grupas darbības kontrole

10.1. Grupas darbību kontrolē revidents, kuru ievēl Grupas biedru pilnsapulce.

10.2. Revidents tiek ievēlēts uz trīs gadiem.

10.3. Revidents ne retāk kā reizi gadā pārbauda atskaiti par Grupas darbību un dod savu slēdzienu biedru pilnsapulcei.

10.4. Veicot pārbaudi, revidentam ir tiesības pieprasīt no Valdes priekšsēdētāja, Valdes priekšsēdētāja vietnieka un citiem darbiniekiem visas nepieciešamās ziņas un dokumentus.

10.5. Revidents darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem likumdošanas aktiem.

 

11. Grupas darbības izbeigšanās un likvidācija

11.1. Biedru sapulces lēmums par Grupas darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to pilnsapulcē nobalso vairāk nekā 2/3 no klātesošajiem biedriem.

11.2. Grupas likvidāciju veic valde saskaņā ar biedru sapulces lēmumu.

 

Biedrības „INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA AIZSARDZĪBAS STARPTAUTISKĀS ASOCIĀCIJAS LATVIJAS NACIONĀLĀ GRUPA”

Valdes priekšsēdētājs Agris Bitāns

Rīgā, 2014.gada 20.februārī

uz augšu